GDPR: General Data Protection Regulation

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Voedselbank Limburg vzw respecteert uw privacy. In het licht van de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht werd, willen wij iedereen die wij contacteren voor onze werking en activiteiten informeren over hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren.

1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de activiteiten is de Voedselbank Limburg vzw, gevestigd te Ekkelgaarden 6 b - 3500 Hasselt, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0449786822. De functionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels, “Data Protection Officer” of “DPO”) van de Voedselbank Limburg vzw kan vanaf 15 spetember 2018 gecontacteerd worden via privacy@voedselbanklimburg.be.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij:

3. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens? 4. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?
Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken of laten verbeteren. U kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we enkel uw naam en adres zodat we kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wil worden. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.
U kan uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of via e-mail.
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail.

5. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens van onze personeelsleden, vrijwilligers charitatieve organisaties en leveranciers?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het einde van onze samenwerking of nadat u door onze organisatie werd geholpen (of langer indien wettelijk verplicht volgens de wetgeving).
Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst.

6. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de activiteiten van onze organisatie en niet gedeeld met derden, tenzij in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

Voedselbank Limburg
Herkenrodebosstraat 40 bus 7
3511 Kuringen (Hasselt)
Tel. 011 / 87 36 49

   info@voedselbanklimburg.be
http://www.voedselbanklimburg.be
 

Zij steunen ons

De werking van onze Voedselbank Limburg
cijfers met betrekking tot 2021

Verdeelde voedingsmiddelen

1519796 kg (EU inbegrepen)

Geholpen personen

13000

Verdeeld door

60 caritatieve verenigingen

Met behulp van

32 vrijwilligers